תנאי הזמנת שירותים/מוצרים

נספח א' – לטופס הזמנת שירותים
תנאי הזמנת שירותים/מוצרים
בחתימתם של המזמין ושל אפרת בארי והילה סרנגה ברנט (להלן: "MamaLeidig") על טופס הזמנת השירותים/מוצרים ("הטופס", "הטבלה" או "טופס ההזמנה"; השירותים ו/או המוצרים ייקראו להלן יחד, לצורך הנוחות: "השירותים"), אשר מפנה אל תנאים והוראות אלו, המזמין ו-MamaLeidig מקבלים על עצמם את כל ההוראות וההתחייבויות כמפורט להלן:
1. השירותים ומהותם; תכולת השירותים: שירותי תוכן ופעילות ברשתות החברתיות ("השירותים"), כמפורט במסמך זה, בטופס ההזמנה ובהצעת המחיר המצ"ב (כולם יחד ייקראו להלן: "מסמכי ההתקשרות") ובכפוף לאמור בהם.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכים השונים, ההוראות של כל אחד מן המסמכים הבאים תגברנה על אלו של הבא/ים אחריו, לפי הסדר הבא: 1. טופס ההזמנה; 2. תנאי הזמנת השירותים/מוצרים (מסמך זה); 3. הצעת המחיר.
2. מידע פרסומי: לצורך פרסום באמצעי המדיה, ישלח המזמין ל-MamaLeidig מידע פרסומי. המידע הפרסומי יכלול את הפרטים הבאים (להלן – "המידע הפרסומי"): העברת תכנים רלוונטיים כולל חומרים גרפיים לצורך כתיבת כתבות התוכן; העברת באנרים מעוצבים בגדלים שונים לשילוב באתר; העברת חומרים גרפיים בהתאם לצורך; העברת פרסים לזוכות בפעילות בתוך פרק הזמן המחייב בהתאם לתנאי ההגרלה כפי שפורסמו ועוד. המידע הפרסומי כאמור ישמש ליצירת תוכן ופרסומת על ידי MamaLeidig.
3. הצהרות והתחייבויות הצדדים:
3.1. המזמין מצהיר, כי הוא רשאי ע"פ כל דין לעשות שימוש ולפרסם את המידע התכני והפרסומי שנשלח ל-MamaLeidig לצורך אספקת השירותים וכי הוא מאשר ל- MamaLeidigלפרסם באמצעי המדיה את המידע הפרסומי אשר נשלח על-ידו, ומוותר בזאת על כל טענה נגד MamaLeidig בהקשר לשימוש כאמור. יובהר כי שימוש במידע הפרסומי של המזמין כאמור יעשה בתיאום עם MamaLeidig.
3.2. MamaLeidig שומרת לעצמה הזכות לפרסם חברה מסוימת באופן או בצורה שונים מחברה אחרת. המזמין מצהיר, כי הוא מודע לכך שלצד הפרסומות של המזמין יפורסמו בתי עסק נוספים, לרבות חברות מאותו התחום בו פועל המזמין, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בתנאים המסחריים להסכם זה, אין באמור בכדי לגרוע מהתחייבות MamaLeidig לפרסם את המזמין באמצעי המדיה, כהגדרתם לעיל, בהתאם להגדרת השירותים.
3.3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 3.1 לעיל, בכל מקרה בו תוגשנה נגד MamaLeidig דרישות ו/או תביעות ו/או יינקטו כנגדה הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין או בעקיפין למידע הפרסומי, לרבות אך לא רק לתוכן המידע הפרסומי, לאופי המידע הפרסומי, להטעיה במידע הפרסומי וכיוצ"ב באמצעי המדיה, והנובע ממעשים ו/או מחדלים של המזמין, אזי מתחייב המזמין לשפות את MamaLeidig מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרם בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד.
3.4. ככל שהמזמין עתיד לשמש כמפעיל קבוצה (כהגדרתו בתקנון השימוש באתר האינטרנט), הוא מקבל על עצמו את מלוא הוראותיו של התקנון האמור, בדגש על (אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור) הוראות התקנון אשר תחת הכותרת "השתתפות בקבוצות".
4. התמורה ותנאי התשלום: תמורת השירותים ישלם המזמין ל-MamaLeidig את התמורה האמורה בטופס ההזמנה, וזאת באופן ובמועדים המפורטים בטבלה ("התמורה"). ככל שהמזמין יאחר בביצועו של תשלום מתשלומי התמורה, יישא כל תשלום בפיגור, החל מהמועד בו היה אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל, ריבית בשיעור של אחוז וחצי (1.5%) לכל חודש (או חלק יחסי מכך ביחס לחלק מחודש של פיגור).
5. אמצעי תשלום: כמפורט בטופס הזמנת שירותים.
6. הגבלת אחריות: המזמין מצהיר, מתחייב ומאשר כי התקשרות הצדדים בהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות מהוות הסכם למתן שירותים בלבד, וכי הוא אינו מטיל על MamaLeidig כל חובה למעט כאמור במפורש במסמכי ההתקשרות. MamaLeidig ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, חוזיים, נזיקיים או אחרים אשר ייגרמו (ככל שייגרמו) למזמין בקשר עם התקשרות הצדדים כאמור במסמכי ההתקשרות. בכל מקרה, ולמען הזהירות בלבד, החבות הכספית הכוללת בה תישא MamaLeidig, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס לביצוע התחייבויותיה מכח מסמכי ההתקשרות, לא תעלה על תשלומי התמורה שישלם המזמין ל-MamaLeidig בפועל במהלך ששת (6) החודשים אשר יקדמו למועד בו יתרחש, ככל שיתרחש, האירוע אשר לטענת המזמין מקים לו זכות כלשהי כלפי MamaLeidig ו/או המחיל על MamaLeidig חבות כלפיו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי להעלות כלפי הצד השני כל טענה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הצד השני ביחס לקיום התחייבויותיו מכח מסמך זה, לרבות טענות ו/או תביעות במישור החוזי ו/או אשר מתייחסות לאחריות נזיקית או לרשלנות, לאחר חלוף תקופה בת 12 חודשים קלנדאריים ממועד קיום/הפרת ההתחייבות הרלוונטית, אשר ביחס אליה הועלתה טענה כאמור.
7. קניין רוחני: מודגש, כי כל זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים ו/או זכויות בעלות אופי דומה לזכויות האמורות אשר תומצאנה, תפותחנה או תיווצרנה במסגרת ו/או כתוצאה מאספקת השירותים למזמין בידי MamaLeidig ("הקניין הרוחני") תהיינה ותישארנה בכל עת רכושה הבלעדי של MamaLeidig, וכי לא תהיה למזמין כל זכות, מכל מין וסוג שהם, בזכויות האמורות. המזמין מסכים ומאשר, כי כל הזכויות בקניין הרוחני תהיינה שייכות ל-MamaLeidig בלבד, כי הוא אינו רשאי לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שהוא, ישיר או עקיף (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, המחאתו לצדדים שלישיים או הצגת כל מצג לפיו המזמין מחזיק בקניין הרוחני, במלואו או בחלקו, או כי MamaLeidig אינה הבעלים הבלעדי בקניין הרוחני), אלא באישור MamaLeidig, בכתב ומראש. המזמין מצהיר ומאשר עוד, כי MamaLeidig תהיה רשאית לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכי הוא לא יהיה זכאי לקבל מMamaLeidig כל תמורה בגין כל שימוש שתעשה MamaLeidig בקניין הרוחני ו/או בגין העברת כל הזכויות בקניין הרוחני לידיה; והמזמין מוותר על זכותו לקבלת כל תמורה מMamaLeidig כאמור, ככל שעומדת ו/או תעמוד לו בקשר עם הקניין הרוחני כאמור.
8. סודיות: כל אחד מן הצדדים מתחייב, במשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולאחריה, לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע הקשור בצד השני, לרבות פרטי התקשרות (כאמור במסמכי ההתקשרות), סכום התמורה בגין מתן השירותים, מחירים, הנחות, תנאים מיוחדים וכל מידע אחר אשר יגיע לידיעת אותו צד או מי מטעמו במהלך התקשרותם של הצדדים כאמור במסמכי ההתקשרות, וכן כי הוא לא יגלה, ימסור או יעביר לצד שלישי כלשהו או יעשה שימוש אחר כלשהו, במישרין או בעקיפין, בעל פה או בכתב, במידע סודי של הצד השני כאמור, אלא אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או לשם אכיפת זכויותיו של צד למסמכי ההתקשרות.
9. היעדר מגבלות, ציות להוראות הדין, שיפוי: המזמין מצהיר ומתחייב כי הוא בדק ומכיר היטב את MamaLeidig ופעילותה, לרבות את אתר האינטרנט שמפעילה MamaLeidig בכתובת https://www.mamaleidig.com ("האתר"), את טיבם ואת המוניטין שיש להם. המזמין מצהיר ומתחייב, כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת המונעת או עלולה למנוע ממנו לבצע את התחייבויותיו כלפי MamaLeidig מכח מסמכי ההתקשרות, במלואן ובשלמותן. המזמין מצהיר ומתחייב עוד כי כל פעולה אשר תבוצע על-ידו בקשר עם התקשרותם של המזמין ו-MamaLeidig כאמור במסמכי ההתקשרות, ובכלל זאת מסירת כל חומר על-ידו ל-MamaLeidig לטובת מתן השירותים בידי MamaLeidig ו/או אספקתם על-ידו של השירותים ו/או המוצרים המפורסמים בעבורו בידי MamaLeidig – כולם ייעשו בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם ו/או כל הוראה מחייבת אחרת ולא יפרו זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני. בכלל זאת (אולם מבלי לגרוע מכלליות האמור), המזמין מתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות בכל מידע ו/או חומר ו/או עיצוב וכיו"ב אשר יימסרו על-ידו ל-MamaLeidig לשם אספקת השירותים בידי MamaLeidig וכן המזמין מתחייב כי יפעל בהתאם להוראותיהם של דיני הגנת הפרטיות ותיקון לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 לחוק התקשורת ("חוק הספאם"), כי לא יפר את פרטיותם של מי מלקוחותיו, כי ישמור על סודיות פרטיהם האישיים של לקוחותיו ו/או לקוחותיו הפוטנציאליים וכי לא יציג בפני כל גורם כל מצג אשר אינו עולה בקנה אחד עם הוראותיהם של מסמכי ההתקשרות. המזמין ישפה ויפצה את MamaLeidig, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הפרת האמור בסעיף זה לעיל על-ידו ו/או ביתר הוראותיהם של מסמכי ההתקשרות (וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה ובין במחדל) ו/או בגין כל תביעה ו/או טענה שיפנו ל-MamaLeidig צדדים שלישיים בשל הפרה כאמור בידי המזמין, ובכלל זאת יישא המזמין בשכר טרחת עורכי דינה של MamaLeidig וכן בכל הוצאה נוספת אשר תיגרם ל-MamaLeidig במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרה כאמור.
10. היעדר בלעדיות: המזמין מסכים ומצהיר, כי אין באיזו מהוראות מסמכי ההתקשרות כדי להעניק לו בלעדיות בקבלת השירותים נשוא ההתקשרות בין המזמין ל-MamaLeidig ו/או במתן כל שירות אחר למזמין בידי MamaLeidig, וכי MamaLeidig תהיה רשאית להתקשר במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ו/או לאחר סיומה עם כל גורם אחר ו/או נוסף למתן שירותים מכל סוג שהוא ובכל היקף שהוא, והכל בכפוף למפורט בסעיף 3.2 לעיל.
11. היעדר זכות קיזוז: המזמין לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידיו, מכל סיבה שהיא, כל סכום ו/או נכס המגיע ממנו לחברה ו/או ליצרן על-פי הוראות מסמכי ההתקשרות ו/או על-פי כל דין ו/או הסכם.
12. תקופת ההתקשרות ואופן סיומה: ההתקשרות בין הצדדים תגיע לסיומה לאחר השלמת השירותים (כהגדרתם במסמכי ההתקשרות) ותשלום מלוא התמורה לידי MamaLeidig. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, איחור בן למעלה מ-7 (שבעה) ימים בתשלום התמורה (או חלקה) בידי המזמין (ביחס למועד התשלום הקבוע במסמכי ההתקשרותווה הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות בין הצדדים ויאפשר ל-MamaLeidig להביא את ההתקשרות לסיומה באופן מיידי ("סיום מיידי"). מבלי לגרוע מן האמור, תנאי לאספקת השירותים בפועל בידי MamaLeidig יהא סילוק מלא של מלוא תשלומי התמורה לידי MamaLeidig, כאמור במסמכי ההתקשרות.
13. תוקף מחייב: מסמכי ההתקשרות יחייבו את שני הצדדים רק לאחר שייחתמו על-ידי המזמין ועל-ידי MamaLeidig באמצעות מורשי חתימה. מסמכי ההתקשרות ממצים את מכלול היחסים בין הצדדים, ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, אם היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים עובר לחתימה על מסמכי ההתקשרות.
14. איסור המחאה: המזמין אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח מסמכי ההתקשרות, כולן או חלקן, אלא בהסכמת MamaLeidig לכך, בכתב ומראש.
15. חתימה מחייבת: החתום על מסמכי ההתקשרות מטעם המזמין מצהיר ומתחייב כי הנו מוסמך לחתום עליהם בשם המזמין, וכי חתימתו על מסמכי ההתקשרות מחייבת את המזמין לכל דבר ועניין.
16. סמכות שיפוט: סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין טופס זה ויתר מסמכי ההתקשרות נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. מוסכם כי לא תהיה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
17. הודעות: הודעות הצדדים מכוח הטופס ויתר מסמכי ההתקשרות תיעשינה בכתב. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נמסרה ביד – במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל – ביום בו נשלחה.