תקנון

תקנון השימוש באתר האינטרנט
כללי
אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי השותפות "הילה סרנגה ברנט ואפרת בארי" ("השותפות"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש" או "התקנון"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של השותפות ("מדיניות הפרטיות"), לרבות כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש ולכל תנאי מדיניות הפרטיות.
מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בכל מקום בתקנון זה בו קיימת הפנייה לתנאי השימוש, יראו את ההפניה כמתייחסת אף למדיניות הפרטיות, וזאת למעט אם הקשר הדברים מחייב אחרת.
האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים צעירים יותר. השימוש על ידי משתמש שטרם מלאו לו 18 ייעשה אך ורק לאחר שניתן אישור הוריו/אפוטרופוסיו לכך. כמו כן, המשתמש אחראי לקבל אישור מתאים טרם העלאת מידע/תכנים/תמונות לאתר אשר נוגעים לכל אדם מלבד למשתמש עצמו ו/או למי שהמשתמש הנו הורה ו/או אפוטרופוס חוקי שלו.
השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של השותפות וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים. השותפות תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחינה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תקנון זה (אולם זאת מבלי לגרוע מזכותו של אותו גורם לשנות ו/או לעדכן את הוראות התקנון, ומרגע שעשה כן יוכפף המשתמש לתנאי השימוש העדכניים, כאמור לעיל).
השותפות אף תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן בכל חלק של האתר (לרבות השתתפות ויצירת שיתופים בחלקים המיועדים לכך, עשיית שימוש ביישומים השונים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו) כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר אשר מאפשרים את הזנת התכנים.
המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר, לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת.
בעת הרישום הראשוני לאתר ו/או לניוזלטר שמוציאה השותפות ו/או לאיזו מקבוצות ה-WhatsApp שהקימה השותפות ומנוהלות באמצעותה ו/או באמצעות צדדים שלישיים (ו/או בעת רישום נוסף לחלקים מסוימים באתר ו/או ביצוע עדכונים על ידי המשתמש, מעת לעת) מבצע המשתמש שורה של בחירות ו/או קביעת/שינוי ברירות מחדל אשר מגדירות את היקף הנתונים אשר ייחשפו ביחס למשתמש ואת היקף המשתמשים אשר יוכלו לחזות בנתונים האמורים. בחלק מהמקרים, כוללות ברירות המחדל חשיפה של פרטים מסוימים לסוג מסוים של משתמשים. במקרים אלו, ככל שהמשתמש מעוניין למנוע או לשנות את היקף החשיפה של אותם פרטים, עליו לשנות את ברירות המחדל הרלוונטיות. המשתמש אחראי, בכל פעם בה הוא מזין נתונים באתר ו/או בוחר בביצוע פעולה מסוימת באתר ו/או משנה ו/או מותיר על כנן ברירות מחדל קיימות באתר אשר נוגעות במישרין או בעקיפין למשתמש, לאופן שימושו באתר, לזהות והיקף הגורמים אשר ייחשפו לנתוני המשתמש ו/או לבחירותיו כאמור לעיל ו/או לאופן הצגתם של הנתונים הנוגעים למשתמש בפני צדדים שלישיים, לוודא היטב כי ביצוע הפעולות האמורות משקף נכונה הן את מהות הנתונים שברצונו לציין ו/או לחשוף והן את היקפם והרכבם של המשתמשים העשויים להיחשף לנתונים האמורים, במישרין או בעקיפין.
נתונים אשר נוגעים למשתמש ואשר נוצרו ו/או נחשפו ו/או אשר המשתמש שיתף לגביהם ו/או סיפק גישה ביחס אליהם בעת שהמשתמש היה רשום באתר עשויים להוסיף ולהיראות באתר גם לאחר שהמשתמש יחדל לגלוש בו (ואף אם ימחק את חשבון המשתמש שלו באתר). המשתמש יכול לעדכן את נתוני החשבון שלו בכל זמן נתון, אולם נתונים מסוימים אשר נוגעים למשתמש אינם ניתנים למחיקה כלל (למשל, מסרים שנשלחו מן המשתמש למשתמשים אחרים). כאשר המשתמש מקפיא את פעילות חשבון המשתמש שלו, אף משתמש אחר לא יוכל לראות את חשבון המשתמש אולם החשבון לא יימחק, וזאת על מנת שהמשתמש יוכל לשוב ולעשות שימוש בחשבון אם וכאשר ירצה בכך במועד מאוחר יותר. כאשר המשתמש מוחק את חשבון המשתמש שלו, החשבון יימחק לצמיתות והמשתמש לא יוכל לעשות בו כל שימוש נוסף בעתיד, ולכן מומלץ למשתמש לשקול היטב ולהיות משוכנע בדבר רצונו למחוק את חשבון המשתמש שלו בטרם הוא עושה כן. השותפות עשויה לשמור ברשותה פרטים הקשורים למשתמש לאחר מחיקת חשבון המשתמש שלו, וזאת לטובת מניעה של התחזות ו/או שימוש בלתי מורשה בנתונים הקשורים למשתמש על ידי גורמים אחרים. כמו כן, קיימת אפשרות כי משתמשים אחרים יעתיקו ו/או יעשו שימוש בנתונים אשר נוגעים למשתמש כאמור לעיל, וכן ייתכן כי בחירות שביצעו ו/או ברירות מחדל שהגדירו משתמשים אחרים ימנעו, למשל, הופעה של מסרים ששלח להם המשתמש בדף המשתמש שלהם. כניסה לאתרים ו/או ליישומים אחרים (ו/או כניסה באמצעות הנ"ל לאתר) עשויה להגביל ו/או לחשוף את פעולות המשתמש בשל מדיניות שמירת הפרטיות ו/או ברירות המחדל המוגדרות באותם אתרים ו/או יישומים.
מי שאינו משתמש רשום באתר אולם כתובת הדוא"ל שלו נמסרה לחברה ו/או לנציגי האתר על ידי משתמש רשום באתר, רשאי לפנות לשותפות בבקשה כי תסיר את כתובתו מרישומיה, ובקשה זו תמולא בתוך זמן סביר (אולם זאת אך ורק ביחס לכתובות דוא"ל אשר כבר מצויות בידי השותפות במועד העברת הבקשה כאמור, ולא ביחס לכתובות אשר עשויות להגיע לידי השותפות לאחר מועד הבקשה האמורה).
השותפות שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת השותפות על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.
אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.
תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.
כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין.

זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות מסוימות (ובכללן ישראל) ואמנות בינלאומיות.
למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת השותפות, מראש ובכתב.
המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של השותפות או של צדדים שלישיים.
חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם השותפות אישרה זאת, מראש ובכתב.
אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.
למעט במקרים בהם יינתן מן החברה אישור מפורש לכך, בכתב ומראש, אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים
האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). כעיקרון, השותפות אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. השותפות אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. השותפות אינה בודקת ואינה מבקרת את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת השותפות לתכנים המפורטים באתרים הללו, והשותפות אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת השותפות לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.
השותפות שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של השותפות.
הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, השותפות לא תישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או במידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.
השותפות מאפשרת לצדדים שלישיים להכיל קישורים לאתר באמצעות הכללת קישורים ישירים לעמוד הבית של האתר (בכתובת https://www.mamaleidig.com/). אולם, חל איסור ליצור באמצעות אתרים אחרים קישורים לעמודים פנימיים של האתר ("קישורים עמוקים" – deep links), אלא אם השותפות התירה זאת במפורש, מראש ובכתב לגורם המעוניין בכך. המשתמש אף אינו מורשה ליצור מאגרים שיכילו תכנים מהאתר. האמור לעיל אינו בא למנוע הפצה של כתבות ו/או תכנים מסוימים ברשתות חברתיות (דוגמת שיתוף/ קידום של פוסט מסוים בקבוצת facebook.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים
האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת יחד: "צדדים שלישיים") או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. השותפות לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם, וזאת בין השאר הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול ביחס לכל צד שלישי אשר יחזיק בזכויות הקניין הרוחני ביחס לתכנים הרלוונטיים אשר יועלו לאתר על ידו, ובכלל זאת גם צדדים שלישיים אשר השותפות תשכור את שירותיהם לטובת מתן שירותים בקשר עם האתר, ולא יראו בהעלאת תכנים של צדדים שלישיים כאמור לאתר משום קבלת אחריות ישירה או עקיפה של השותפות ביחס לאותם גורמים ו/או ביחס לתכנים אשר יפורסמו על ידם.
האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. כל פרסום (ישיר או עקיף) באתר ו/או ביצוע פעילות מסחרית תוך עשיית שימוש (ישיר או עקיף) באתר הנם אך ורק בכפוף לביצוע התקשרות מתאימה עם הנהלת האתר וקבלת היתר בכתב ומראש מהנהלת האתר לביצוע הפרסום/הפעילות כאמור. מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של מבצע/מארגן הפרסום/הפעילות האמורים לכל נזק אשר ייגרם למי ממשתמשי האתר בשל מעשיו ו/או מחדליו של אותו גורם, לרבות כאלו אשר נעשו, במלואם או בחלקם, תוך שימוש באתר כפלטפורמה שיווקית/פרסומית. למען הסר ספק מודגש במיוחד, כי השותפות לא תישא בכל אחריות לפעילויות ו/או מעשים אשר בוצעו על-ידי צדדים שלישיים תוך שימוש באתר (דוגמת שימוש בנתונים שחשפו משתמשים באתר; ארגון, באמצעות האתר, של מפגשים ו/או פעילויות שלא במסגרת האתר וכיוצא באלו).
השותפות אינה בודקת את תוכן הפרסומים המופיעים באתר, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והשותפות אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה, קופונים וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של השותפות לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד, והשותפות אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של השותפות, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.
ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או שיתוף תכנים מכל סוג אחר. השותפות לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

העלאת תכנים לאתר
ככל שהשותפות תאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי אין כל מניעה להעלאת התכנים הללו לאתר, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.
המשתמש מתחייב כי לא ישלח "דואר זבל" ("Spam") באמצעות האתר ו/או השירותים שמספקת השותפות. במקרה של אי ציות להוראה זו, לחברה תעמוד הזכות, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לרשותה על-פי כל דין, למנוע עשיית כל שימוש של המשתמש באתר.
השותפות שומרת על זכותה למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, וזאת בין היתר במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש ו/או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות, אך לא רק, כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את השותפות בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
המשתמש מקנה בזאת לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. השותפות תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.
בכל הנוגע לדפים עסקיים, מובהר ומודגש בזאת כי המידע המובא בדפים העסקיים עשוי להיות בעל אופי מסחרי ותכליות מסחריות; כי הגורם העסקי בלבד נושא במלוא האחריות בקשר עם הדף העסקי; כי הוא הגורם האמון על העלאת תכנים לדף העסקי ו/או להסרתם ממנו ו/או לקבלת נתונים במסגרתו ו/או לשמירתם ו/או לעשיית כל שימוש בהם (במקרה של איסוף ו/או שמירת נתונים כאמור, הגורם העסקי מחויב, טרם תחילת איסופם ו/או שמירתם, לפרסם את תנאי שמירת הפרטיות הנהוגים על ידו ביחס לנתונים אלו במסגרת הדף העסקי, כאשר תנאים אלו יימסרו לחברה ויאושרו על ידה טרם פרסומם); וכי לחברה ו/או להנהלת האתר אין כל נגיעה ביחס למתרחש בדף העסקי והן לא תישאנה בכל אחריות בקשר עם הדף העסקי והנעשה במסגרתו ו/או בקשר עמו. למען הסר ספק, הגורם העסקי בלבד יישא במלוא האחריות גם ביחס למעשיו ו/או מחדליו של כל גורם אשר הגורם העסקי יאפשר לו, במעשה או במחדל, לבצע פעולות במסגרת הקמת הדף העסקי ו/או תחזוקתו. השימוש בדפים עסקיים יהיה כפוף גם למדיניות פרסום וקידום מכירות ביחס לדפים העסקיים.
השתתפות בקבוצות 

למשתמש תהיה אפשרות להשתתף בפעילות בעלת אופי קבוצתי של משתמשים (באתר, בקבוצת WhatsApp שתקים/הקימה המפעילה וכיו"ב) ("קבוצה"). למען הסר ספק, פעילות במסגרת קבוצה תיעשה אך ורק בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות כל דין. על מנת למנוע כל טעות או הטעייה, ומאחר שמפעיל הקבוצה אינו רופא ותכליתה של הקבוצה אינה מתן סיוע או ייעוץ רפואי בשום מקרה ובשום צורה, אין בשום מקרה לעשות בקבוצות כל שימוש למתן ייעוץ רפואי ו/או להתייעצות רפואית ו/או להחלפת מידע בנושאים רפואיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי שתחול על החברה כל חבות בקשר עם כך, החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, להסיר תכנים, הודעות ו/או כל רכיב אחר אשר יועלה לקבוצה בהפעלתה ו/או לשנות כל היבט אחר הנוגע אליה, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו בקבוצה, וזאת כל אימת שלפי דעתם של הגורמים הרלוונטיים בחברה קיים חשד לביצועה, במסגרת הקבוצה, של  פעילות בלתי חוקית ו/או פעילות אשר פוגעת בזכויותיהם של גורמים שונים ו/או פעילות פוגענית ו/או בלתי מוסרית ו/או כל סיבה אחרת המצדיקה לדעת הגורמים הרלוונטיים בחברה הסרה ו/או מחיקה כאמור. מארגן הקבוצה והמשתתף בקבוצה מוותרים מראש על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או ביחס לכל נזק ו/או תקלה ו/או עוגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מכך.

זהותו של מפעיל הקבוצה עשויה להשתנות מעת לעת, והמפעילה מתחייבת כי בעת העברת ההפעלה של הקבוצה מידי המפעילה לידי גורם אחר ("מפעיל חדש"), המפעילה תוציא הודעה מתאימה לכלל החברים באותה קבוצה, וזאת באותו ערוץ בו פועלת הקבוצה ("הודעה על מפעיל חדש"). מיד עם מתן הודעה על מפעיל חדש, המפעיל החדש יישא לבדו במלוא האחריות בקשר עם הנעשה בקבוצה, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) בקשר עם התכנים המועלים לקבוצה ו/או בקשר עם הפעילויות המתואמות ו/או המתבצעות במסגרתה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או זכות בקשר עם כך. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל אשר אירע בכל קבוצה אשר לא הוקמה על-ידה ו/או אשר הוקמה על-ידה אולם הופעלה במועד הרלוונטי בידי מפעיל חדש, והמפעיל החדש וכן כל גורם אשר יבקש ליטול חלק ישיר או עקיף בפעילותה של קבוצה כאמור ("משתתף בקבוצה") מוותרים מראש על כל זכות ו/או טענה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם כך, וזאת כתנאי מוקדם להפעלת הקבוצה ו/או לפעילות ו/או להשתתפות בה, לפי העניין.

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו
התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). השותפות אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי השותפות ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. השותפות אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.
השותפות אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר (לרבות על-ידי המשתמשים), וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפרי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך לחברה, אשר תהא רשאית לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
השותפות אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי השותפות בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. השותפות תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטים של המשתמש אשר המשתמש אינו מעוניין בחשיפתם. השותפות לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי משתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש.
מודגש, כי השותפות לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה ו/או בקשר עם הגלישה באתר ו/או עם הזנת פרטים ו/או נתונים אישיים של המשתמש ו/או של מי מבני משפחתו ו/או של מי הקשור עמו באתר ו/או עם השימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר) ו/או של נתונים אישיים שלו ו/או של מי מבני משפחתו ו/או של מי הקשור עמו, מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר ו/או לחשיפת פרטים של המשתמש ו/או של בני משפחתו ו/או של מי הקשור עמו. בעצם גלישתו/שימושו באתר, המשתמש נוטל אחריות מלאה על כל פעולה כאמור לעיל ו/או על כל השלכה, ישירה או עקיפה, העלולה לנבוע מפעולה כאמור. המשתמש יפצה וישפה את השותפות בגין כל ההוצאות בהן תישא השותפות (ככל שתישא) בשל מעשים או מחדלים של המשתמש בקשר עם האתר אשר יביאו לכך כי השותפות תיתבע ו/או כי יופנו אל השותפות דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מאת צדדים שלישיים.
במקרה שבו יסופקו באמצעות האתר מידע ו/או ייעוץ ו/או הצעות בעלות אופי שיווקי ו/או כל אינפורמציה אחרת מכל גורם שהוא, לרבות כזה אשר יסופק על ידי גורמים הקשורים באתר ו/או כזה אשר יסופק על ידי גורם הנחזה להיות (ו/או שהנו בפועל) גורם מקצועי בתחום עניין כזה או אחר, לא תחול על השותפות כל חבות או אחריות בקשר עם תוכן המידע ו/או הייעוץ ו/או בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או ייעוץ. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או ייעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש בלבד. למען הסר ספק, על המשתמש להיוועץ בגורמים מקצועיים בלבד בכל תחום רלוונטי, שכן האתר אינו מהווה ו/או מספק (ואינו מתיימר להוות ו/או לספק) תחליף לגורמים מקצועיים בכל תחום שהוא.
מודגש, כי כל האמור בתנאי שימוש אלו ביחס לנעשה באתר יחול, בשינויים המחויבים בלבד, גם ביחס לנעשה בקבוצות ה- WhatsAppשתפעיל המפעילה (שבהן יבחר המשתמש להשתתף) ועל שייאמר/ייעשה בהן בידי צדדים שלישיים (ובכלל זאת, מבלי לגרוע מן האמור בפרק אשר כותרתו "השתתפות בקבוצות", גם על ידי נותני חסויות ו/או חברות מסחריות המשתתפות בניהול הקבוצה), והמשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או זכות בקשר עם כך.
המפעילה תהיה רשאית לבצע כל שינוי שתבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בקשר עם הפעילות באתר ו/או בערוצים הנלווים אליו (דוגמת קבוצות ה-WhatsApp האזוריות שתפעיל הקבוצה בעבור המשתמשים אשר יהיו מעוניינים בכך), ובכלל זאת תהא המפעילה רשאית להחליף מנהלי קבוצות, לשנות תכנים וסגנונות עריכה, לשנות את תדירות שליחת המסרים היזומים מטעמה, למנוע את השתתפותם של מי שלדעתה של המפעילה לא יפעלו בהתאם לרוח הקבוצה הרלוונטית ו/או בהתאם לתנאי השימוש הללו וכיו"ב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה, והמשתמש מוותר מראש על כל זכות ו/או טענה בקשר עם כך.
האתר מאפשר למשתמשים לחשוף ו/או למנוע חשיפה של מידע מסוים (בפסקה זו: "המידע") בפני משתמשים אחרים, וזאת באמצעות בחירה בברירות המחדל הרלוונטיות ביחס למידע כאמור (או באמצעות הותרת ברירות מחדל קיימות על כנן). המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע ייחשף בפני כל גורם אשר נכלל בגדר ברירות המחדל הרלוונטיות, וכי הוא מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כל חשיפה של מידע כאמור בפני משתמשים אחרים, קיימים או עתידיים, הינה על אחריות המשתמש בלבד, והשותפות לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפת המידע בפני משתמשים אחרים.
מודגש בזאת, כי על-אף שהשותפות נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של השותפות להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. השותפות אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי השותפות ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא השותפות בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהשותפות נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, השותפות אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. השותפות לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.
ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לחברה בכתובת המייל mamaleidig@gmail.com
והשותפות תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תפעל בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות אולם בכפוף להוראות כל דין).

רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר
האתר מאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו ו/או באמצעות ספקי שירותים מטעמו (בפרק זה: "הספק") מוצרים או שירותים של השותפות או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר (במישרין או באמצעות הספק), תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר ("אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של השותפות ושל חברות האשראי ו/או ספקי אמצעי התשלום ו/או הספק. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום/הספק. בכפוף להוראות כל דין, השותפות ו/או הספק יהיו רשאים לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר ו/או הספק.
כל רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לביצוע התקשרות מתאימה, וזאת בנוסח אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה. רכישת איזה מהשירותים/מוצרים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו שירות/מוצר.
המפעילה תהיה רשאית להציע באמצעות האתר ו/או באמצעות אפיקים הקשורים אליו (דוגמת קבוצות ה- WhatsApp האזוריות שמפעילה המפעילה עבור משתמשים המעוניינים בכך) תוכן שיווקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ועל התוכן האמור תחולנה הוראותיהם הרלוונטיות של תנאי השימוש ביחס למכירת שירותים ומוצרים באתר, וזאת בשינויים המחויבים בלבד.

מדיניות הפרטיות של השותפות
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המפעילה.
בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר למפעילה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי המפעילה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר המפעילה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש המפעילה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את המפעילה למטרות מחקר, סטטיסטיקה, התאמת תכנים והצעה ושיווק של מוצרים ושירותים בלבד ולא יימסרו לכל צד שלישי (אלא כחלק מקבוצת נותנים המתייחסת למספר אנשים מבלי לציין את זהות האנשים), אלא אם המשתמש יאשר זאת במפורש.
המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי המפעילה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. המפעילה עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה.
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר) על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.
מובהר בזאת, כי היה והמפעילה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או היה ולמפעילה תהיה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית המפעילה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי המפעילה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של המפעילה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה המפעילה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).
המפעילה שומרת על זכותה לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר. מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי המפעילה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על המפעילה לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדה של המפעילה לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על המפעילה אחריות ביחס לאותם תכנים.
משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, למפעילה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. המפעילה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה.
המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו מסרים חיוניים הנוגעים לאתר ו/או לשימושו של המשתמש באתר. בנוסף, המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות במסגרת קבוצת WhatsApp (אליה יבחר המשתמש להצטרף ואשר ממנה באפשרותו לצאת בכל רגע נתון)) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי המפעילה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבתוך 2 (שני) ימי עבודה מיום שתקבל המפעילה הוראה מן המשתמש לעשות כן באמצעות דוא"ל: mamaleidig@gmail.com תחדל המפעילה מלעשות כל שימוש בפרטי ההתקשרות עם המשתמש לטובת משלוח מסרים כאמור, וכן בתנאי שבכל מסר שתשלח המפעילה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע למפעילה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. האמור לגבי מתן הוראה כאמור לא יחול ביחס להשתתפות המשתתף בקבוצת/ות WhatsApp של המפעילה, וזאת מאחר שבאפשרותו של המשתמש לצאת מקבוצת/ות כאמור בכל רגע נתון ובכך להימנע מקבלת הודעות כלשהן מן המפעילה באמצעות אפליקציה זאת. לפיכך, בכל הנוגע לאפליקציית ה- WhatsApp ולקבוצות WhatsApp של המפעילה אליהן יבקש המשתתף להצטרף, מלוא האחריות בקשר עם עזיבת קבוצה כאמור תחול על המשתמש בלבד, ולא תהא לו כל טענה כלפי המפעילה בקשר עם כך.
מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.
חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והמפעילה נוקטת צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי/שרתי המפעילה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies, למעט כאמור בסעיף לעיל, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookiesמונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

הקמה ושימוש בדפים עסקיים במסגרת האתר
השותפות מאפשרת למשתמשים המעוניינים בכך ("הגורם העסקי") להקים ולתחזק באתר זה ("האתר") דפים למטרות עסקיות (להלן: "דפים עסקיים").
פתיחה ותחזוקה של דפים עסקיים תהיה כפופה בכל עת לכל ההוראות הרלוונטיות בדבר תנאי השימוש באתר ובדבר מדיניות השמירה על פרטיות הנהוגה באתר, לרבות כפי שתעודכנה מעת לעת, והגורם העסקי מתחייב לציית להן ולפעול לפיהן בכל הנוגע להקמת והפעלת הדפים העסקיים ולוודא את קיומן אף ביחס למשתמשים אשר יעשו בהם שימוש, וזאת בשינויים המחויבים בלבד. למען הסר ספק מודגש, כי פעילות הדפים העסקיים ופעולות הגורם העסקי בקשר עמם תיעשינה אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ומדיניות השמירה על פרטיות הנהוגה באתר וכן בכפוף להוראות כל דין, וכן כי הגורם העסקי יישא לבדו במלוא האחריות בקשר עם הדף העסקי ועם הנעשה במסגרתו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) בקשר עם התכנים המועלים אליו ו/או בקשר עם הפעילויות המתבצעות במסגרתו ו/או עם הנתונים הנמסרים במסגרתו ו/או עם שמירתם.
למען הסר ספק, השותפות לא תישא בכל אחריות בקשר עם הנעשה בכל דף עסקי, והגורם העסקי וכן כל משתמש אשר יבקש לגלוש ו/או ליטול חלק ישיר או עקיף בפעילותו של דף עסקי כאמור ("משתתף בדף עסקי") מוותרים מראש על כל זכות ו/או טענה כלפי השותפות ו/או האתר בקשר עם כך, וזאת כתנאי מוקדם להקמת והפעלת הדף העסקי ו/או לפעילות במסגרתו, לפי העניין.
בכפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין, הזכות להקמה ותחזוקה של דפים עסקיים תינתן גם לגורמים עסקיים אשר אינם משתמשים רשומים באתר. הרשאת גורמים אחרים על ידי הגורם העסקי לבצע פעולות בדפים העסקיים של אותו גורם הינה באחריותו המלאה והבלעדית של הגורם העסקי.
זכות ההקמה ו/או ההפעלה של דפים עסקיים באתר כרוכה בתשלום, ווהשותפות שומרת על זכותה להחיל בכל עת הוראות נוספות ביחס לשימוש בהם. על אף האמור לעיל מובהר ומודגש, כי הזכות להקמת והפעלת דפים עסקיים אינה כוללת את הזכות לספק שטחי פרסום ו/או לבצע, במישרין ו/או בעקיפין, פעולות שיווקיות ו/או פרסומיות עבור צדדים שלישיים במסגרת הדף העסקי ו/או באמצעותו.
מלבד כנדרש ו/או כמותר במסגרת מסמך זה ו/או במסמכים אשר אליו הוא מפנה, הגורם העסקי לא יעלה לדף העסקי כל הוראה ו/או מגבלה ו/או תנאי שימוש ו/או יבצע כל פעולה אחרת אשר אינה בגדר העלאת תוכן עסקי/שיווקי לאתר, אלא באישורה של השותפות לכך, בכתב ומראש. בנוסף, השימוש בדפים עסקיים יהיה כפוף גם למדיניות פרסום וקידום מכירות ביחס לדפים העסקיים, כאמור להלן.

מדיניות פרסום וקידום מכירות ביחס לדפים העסקיים
ההוראות האמורות להלן מתייחסות למדיניות הפרסום וקידום המכירות ביחס לדפים העסקיים שנוקטת השותפות, והן באות בנוסף (אולם לא במקום) ליתר ההוראות האמורות במסגרת מסמך זה.
הגורם העסקי אינו רשאי לערוך תחרויות, הגרלות או פעילויות קידום מכירות אחרות ("הפעילות השיווקית") ישירות בדף העסקי שלו, אולם הוא רשאי, בכפוף כמובן להוראות כל דין ו/או הסכם ו/או ההוראות הרלוונטיות שבאתר, להציב בדף העסקי שלו קישור לאתר אשר בו נערכת הפעילות השיווקית הרלוונטית. על אף האמור לעיל, ככל שהשותפות תראה לנכון לעשות כן, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, היא תהיה רשאית להפסיק ו/או להסיר פעילות שיווקית (לרבות ביטויים ישירים ו/או עקיפים שלה) מן הדף העסקי של הגורם העסקי.
הגורם העסקי בלבד יישא באחריות, ללא מגבלה של זמן ואף במקרה בו הדף העסקי יחדל מלהיות מופעל מכל סיבה שהיא, לכל חבות ו/או נזק, ישירים או עקיפים, שעלולים להיגרם לכל גורם שהוא בקשר עם הדף העסקי ו/או בקשר עם כל פעילות אשר תבוצע במסגרתו ו/או אשר הדף העסקי יפנה אליה. בעצם הקמת הדף העסקי, הגורם העסקי נוטל אחריות מלאה על כל מעשה ו/או מחדל אשר יבוצע בקשר עם הדף העסקי על ידי אותו גורם עסקי ו/או על ידי מי הקשור עמו וכן על כל השלכה, ישירה או עקיפה, העלולה לנבוע מכל מעשה ו/או מחדל כאמור. הגורם העסקי יפצה וישפה את השותפות (וכן כל גורם אשר קשור בחברה ואשר יהא עלול להינזק בשל כל מעשה ו/או מחדל כאמור), מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל ההוצאות אשר בהן תישא (ככל שתישא) השותפות בשל מעשים או מחדלים של הגורם העסקי כאמור בקשר עם הדף העסקי, אשר יביאו לכך כי השותפות תיתבע ו/או כי יופנו אל השותפות דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מאת צדדים שלישיים, והכל בין מכוח הוראות הדין ובין מכוח כל גורם ו/או עילה אחרים.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והשותפות הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

כללי
תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי השותפות לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. השותפות לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של השותפות. הודעות שתשלח השותפות למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. השותפות תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה– אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.